ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Обява

Изх.№1586/2.05.2019г.

ОБЯВА

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

 

Във  изпълнение на заповед №  № 815/2.05.2019г.  на директора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с.Добролево и избор на доставчик  по схеми“Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за  учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтерсованите лица могат да подават предложения при следните условия  и ред: 

Общи условия

 1. Максимален брой на доставките за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“  е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е   46 броя.
 2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ОУ„Свети свети Кирил и Методий“ броя на учениците, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ е  52 /петдесет и двама/.
 3. Участниците могат да подават предложения в 7 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.

Краен срок за подаване на предложенията – 13.05.2019г.

 1. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител в  сградата на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“с административен адрес: с.Добролево, ул. „Благой Монов “ №3, в рамките на работното време на канцеларията -  от  8.00ч. до  16.00 ч.
 2. Участниците могат да подават предложения както отделено за всяка от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

 

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опита се доказва с представяне на списък с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.
 2. Всеки участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.
 3. Всеки участник в схема трябва да притежава минимум 2 (две)собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен/регистрационни номер/ номера на транспортното/транспортните средство/ средства.
 4. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.
 5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.
 6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
 7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „ е длъжен да предостави мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“