ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 т.2 от ЗОП

 

Номер на обявата: 1/24.10.2019г.

 

 

Възложител: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

Адрес: с.Добролево  ул,,Благой Монов „3

Лице за контакт Донка Димова Бичовска

Телефон:   0894631245

E-mail: skool3dobrolevo@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[] Горепосоченото/ите място

 

Приемане на документи и оферти по електронен път:  Не

 

Обект на поръчката:

 

 Доставки

 

Предмет на поръчката:  доставка на оборудване

 

Кратко описание: обзавеждане по проект „Аз,ти,тя и той,заедно за социална интеграция в община Борован“ по  Договор за БФП  BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

Място на извършване: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 15791,67

 

Обособени позиции : [Да

                    

                         

Оборудване и обзавеждане

Брой

Единична цена без ДДС

Общо стойност без ДДС

мултимедии

5

640,00

3200,00

лаптопи

7

520,00

3640,00

Проекторен екран за стена

5

240,00

1200,00

училищни модулни маси

20

80,00

1600,00

столове

30

40,00

1200,00

интерактивни дъски

2

1200,00

2400,00

таблета

24

80,00

1920,00

 

 

 

15791,67

 

 
 

Условия, на които трябва да отговарят участниците :

в т.ч.:

1.С  подаването на оферта участниците се съгласяват със всички условия на възложителя

2.Всеки участник има право да представи само една оферта

3.Лице ,което участва в обединение или е дало съгласие да бъде под изпълнител на друг кандидат или участник ,не може да подава самостоятелно заявление за участи или оферта

4.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение

 

 
 

Икономическо и финансово състояние:

1.Лицата да имат търговска регистрация от Агенцията по вписванията

2.Да са упражнявали дейностите по доставка на обявените артикули минимум 3 години

3.Да имат собствен транспорт за доставките

4.Да нямат просрочени публични задължения

5.Да има банкова сметка за извършване на транзакциите

 

Технически и професионални способности:

1.Да има добра обществена репутация

2.Да има референция от други партньори

 

 
 

Критерий за възлагане:

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

      [1] Цена и качествени показатели

      [2] Разходи и качествени показатели

[Х] Ниво на разходите

[] Най-ниска цена

 

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (30/10/2019)                      Час: (17:00)

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (30/10/2019)                      Час: (17:00)

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (31/10/2019)

 

Място на отваряне на офертите: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми:  [Х] Да         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: проект „Аз,ти,тя и той,заедно за социална интеграция в община Борован“ по  Договор за БФП  BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

 

 
 

Друга информация

Протоколът от класирането на разгледаните оферти ще бъде публикуван на сайта на ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“с.Добролево - http://ou-dobrolevo.com/

 

 

 

 

 
 

Дата на настоящата обява

Дата: (24/10/2019)

 
 

Възложител

Трите имена: Донка Димова Бичовска

Длъжност: Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 


АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

 
 

ОБЯВА

ОБЯВА

 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 т.3 от ЗОП

 

 

 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата: 2/24.10.2019г.

 

 

Възложител: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

Адрес: с.Добролево  ул,,Благой Монов „3

Лице за контакт Донка Димова Бичовска

Телефон:   0894631245

E-mail: skool3dobrolevo@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[] Горепосоченото/ите място

 

Приемане на документи и оферти по електронен път:  Не

 

Обект на поръчката:

 

 Доставки

 

Предмет на поръчката:  доставка на учебни пособия и помагала

 

Кратко описание: обзавеждане по проект „Аз,ти,тя и той,заедно за социална интеграция в община Борован“ по  Договор за БФП  BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

Място на извършване: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 2083,33

 

Обособени позиции : Да

                    

 

 

наименование

брой

Единична цена без ДДС

Общо стойност без ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Достъп до образователен портал,,Уча се"10

20

80,00

1600,00

                                                                                                                 

2

Учебна литература според класа

50

8,00

400,00

                                                                                                                 

 

 

 

 

2083,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 
 

Условия, на които трябва да отговарят участниците :

в т.ч.:

1.С  подаването на оферта участниците се съгласяват със всички условия на възложителя

2.Всеки участник има право да представи само една оферта

3.Лице ,което участва в обединение или е дало съгласие да бъде под изпълнител на друг кандидат или участник ,не може да подава самостоятелно заявление за участи или оферта

4.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение

 

 
 

Икономическо и финансово състояние:

1.Лицата да имат търговска регистрация от Агенцията по вписванията

2.Да са упражнявали дейностите по доставка на обявените артикули минимум 3 години

3.Да имат собствен транспорт за доставките

4.Да нямат просрочени публични задължения

5.Да има банкова сметка за извършване на транзакциите

 

Технически и професионални способности:

1.Да има добра обществена репутация

2.Да има референция от други партньори

 

 
 

Критерий за възлагане:

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

      [1] Цена и качествени показатели

      [2] Разходи и качествени показатели

[Х] Ниво на разходите

[] Най-ниска цена

 

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (30/10/2019)                      Час: (17:00)

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (30/10/2019)                      Час: (17:00)

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (31/10/2019)

 

Място на отваряне на офертите: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми:  [Х] Да         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: проект „Аз,ти,тя и той,заедно за социална интеграция в община Борован“ по  Договор за БФП  BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

 

 
 

Друга информация

Протоколът от класирането на разгледаните оферти ще бъде публикуван на сайта на ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“с.Добролево - http://ou-dobrolevo.com/

 

 

 

 

 
 

Дата на настоящата обява

Дата: (24/10/2019)

 
 

Възложител

Трите имена: Донка Димова Бичовска

Длъжност: Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 


АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

 
 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Номер на обявата: 1/24.10.2019г.

 

 

Възложител: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

Адрес: с.Добролево  ул,,Благой Монов „3

Лице за контакт Донка Димова Бичовска

Телефон:   0894631245

E-mail: skool3dobrolevo@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[] Горепосоченото/ите място

 

Приемане на документи и оферти по електронен път:  Не

 

Обект на поръчката:

 

 Доставки

 

Предмет на поръчката:  доставка на канцеларски и офис материали 

 

Кратко описание: доставка  по проект „Аз,ти,тя и той,заедно за социална интеграция в община Борован“ по  Договор за БФП  BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

Място на извършване: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

 

Обща прогнозна стойност на поръчката 6819,17

 

Обособени позиции : Да

                    

                        

Канцеларски и офис материали (вид, наименование), копирна хартия, тонер касети

Брой

Единична цена без ДДС

Общо стойност без ДДС

Копирна хартия

100

5,60

560,00

тонер касети

20

24,00

480,00

маркери

100

1,04

100,40

цветна хартия

100

20,00

2000,00

флипчарт

2

120,00

140,00

ножици

100

1,20

120,00

лепило  С 200

30

1,90

57,00

папки

250

0,25

62,50

класьори

70

2,40

168,00

джоб

300

0,10

30,00

флаш памет

50

12,80

640,00

цветен картон50/70 брой

50

1,04

50,40

цветен картон А4 пакет

30

13,60

408,00

комплект куклен театър/кукли/

2

164,00

328,00

телбод обикновен

4

8,00

32,00

тиксо обикновено

20

2,40

48,00

телчета

50

0,40

20,00

тетрадки

200

0,40

80,00

тетрадки с тесни и широки редове

200

0,40

80,00

химикалки

200

0,40

80,00

моливи  черни

100

0,56

56,00

цветни моливи

100

5,20

520,00

флумастри

100

4,00

400,00

 

 

 

6819,17

 

 
 

Условия, на които трябва да отговарят участниците :

в т.ч.:

1.С  подаването на оферта участниците се съгласяват със всички условия на възложителя

2.Всеки участник има право да представи само една оферта

3.Лице ,което участва в обединение или е дало съгласие да бъде под изпълнител на друг кандидат или участник ,не може да подава самостоятелно заявление за участи или оферта

4.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение

 

 
 

Икономическо и финансово състояние:

1.Лицата да имат търговска регистрация от Агенцията по вписванията

2.Да са упражнявали дейностите по доставка на обявените артикули минимум 3 години

3.Да имат собствен транспорт за доставките

4.Да нямат просрочени публични задължения

5.Да има банкова сметка за извършване на транзакциите

 

Технически и професионални способности:

1.Да има добра обществена репутация

2.Да има референция от други партньори

 

 
 

Критерий за възлагане:

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

      [1] Цена и качествени показатели

      [2] Разходи и качествени показатели

[Х] Ниво на разходите

[] Най-ниска цена

 

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (30/10/2019)                      Час: (17:00)

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (30/10/2019)                      Час: (17:00)

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (31/10/2019)

 

Място на отваряне на офертите: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми:  [Х] Да         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: проект „Аз,ти,тя и той,заедно за социална интеграция в община Борован“ по  Договор за БФП  BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

 

 
 

Друга информация

Протоколът от класирането на разгледаните оферти ще бъде публикуван на сайта на ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“с.Добролево - http://ou-dobrolevo.com/

 

 

 

 

 
 

Дата на настоящата обява

Дата: (24/10/2019)

 
 

Възложител

Трите имена: Донка Димова Бичовска

Длъжност: Директор