ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" за учебната 2019 / 2020 г. Проект "Подкрепа за успех"

Сформиран клуб по Проект ,,Образование за утрешния ден"

              1.IT клуб -за базови дигитални умения

 ЗАНИМАНИЯ  ПО ИНТЕРЕСИ

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.”. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

ТЕМАТИЧНИ КЛУБОВЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ  ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021

  • Рециклираме заедно
  • Магия с хартия
  • Мода и стил
  • Млад градинар