Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

"Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован"

                       ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 1.01.2021-31.05.2021

Дейност

 1. Направление „Подобряване достъпа до образование“, ОПНОИР

Допустима дейност 1. Допълнително обучение по български език за децата, за които той не е майчин

3.Дейност : Групи за допълнително обучение по Български език и литература в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Добролево в община Борован

Описание - Интеграцията на децата от етнически малцинства е обект на целите и приоритетите  в  стратегията на училището . Процесът на интеграция чрез образование дава възможност на децата от различни етнически групи да получат необходимата подготовка, гарантираща им пълноценно участие и реализация. Основните проблеми, затрудняващи качественото образование, равноправната интеграция и развиването на културната идентичност на децата от етническите малцинства и по - специално от ромското са затруднена адаптация на децата;  незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради  недостатъчното владеене на българския език; нередовно посещение  и  непълноценно участие в учебно -  възпитателния процес; ниска степен на грамотност и квалификация на родителите им. За отстраняване на проблемите са извършени следните дейности: допълнителна образователна подкрепа на децата за изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите деца; консултации с учителите, при проблеми в усвояване на учебния материал; разяснителна работа за огромната роля на образованието за бъдещето на техните деца;

 Начин на изпълнение- Формирани са  2 групи с 2- ма преподавателя.

 Обхванати са ученици от І – VII клас от ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” с.Добролево.  Работи се с 35 деца и 25 родители , които  помагат в осъществяването и реализирането на Проекта. В целевите групи  се включиха  и ученици застрашени от отпадане от училище.

В групите за допълнително обучение по Български език и литература с интерес се запознаха с теми от учебните програми и играха на различни игри-разпознаваха думи по характерни признаци, изпълняваха дидактически игри, както и игрословици от Националния образователен портал – е-обучение и Уча се..

През месец  януари и февруари   в групите  за допълнително обучение по български език  теоретичните и практически занятия по български език бяха свързани с граматически умения и навици.Морфемният строеж на думите,видовете думи,синтактичните основания за пунктуационната норма бяха овладени с игри,дидактически задачи и практически ситуации на езикова употреба и речеви казуси. По време на теоретичните занятия учениците прилагаха неусвоени знания от морфология и синтаксис,текстообразуване и признаци на текста.

Много от дейностите  са част от учебните и извънучебни ситуации в сайтове .Една част от задачите са провокирани от езиковата практика  на самите ученици,на средствата за масова информация,на техните родители.

През месец  юли  теоретичните и практически занятия по български език бяха свързани с прилагане на граматически умения и навици.Морфемният и словообразователния  строеж на думите,връзките между лексикално и граматическо значение,особеностите на съгласуването и изключенията от някои правила  бяха овладени с игри,дидактически задачи и практически ситуации на езикова употреба и речеви казуси.Най-интересни се оказват задачите с интерактивно съдържание По време на теоретичните занятия учениците прилагат неусвоени знания от стилистика, морфология и синтаксис, технология на устната реч и текстообразуване . Използват се материали от електронни помагала,а включихме се и в по-активно взаимодействие с игрови  речеви ситуации в сайтовете- Как се пише, Правопис,Уча се и други.

 Интересът на децата от малцинствата  към посещаване на училище  се приема като място за интересни и творчески занимания.

 Повишава се  езиковата култура на учениците от малцинствата, подобряват се и  комуникативните им способности.

Резултат

–повишаване на потенциала  и образователните  резултати  на 35 ученика със слаби образователни резултати      

– Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;  

- С помощта на информационните и комуникационните технологии може много по-лесно да обясним на учениците си сложни части от учебния материал и да сме сигурни, че те са ги разбрали.

Продължителност на дейността (месеци)16

Стойност 23 060.00

Дейност

 1. Направление „Подобряване достъпа до образование“, ОПНОИР

Допустима дейност 5. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства

10.Дейност: Групи за занимание по интереси в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Добролево в община Борован

Описание - Сформиране на 2 групи по интереси

1.Клуб на артиста -20 ученици от 1 до 7 клас

 1. 2. Песенен фолклор и обичаи“ -20 ученици от 1 до 7 клас

С цел децата да се чувстват по-мотивирани и ангажирани към учебния процес в него трябва да бъдат добавени практически концепции и умения. С помощта на различните изкуства те усвояват и запомнят учебния материал по-добре, развиват практически и презентационни умения. Учениците –роми или българи са гражданите на утрешния ден, а той е изпълнен с технологии от всякакъв вид. За да бъдат подготвени на живота след училище, те трябва да умеят да ги използват.

Начинът да се постигне това е чрез клубовете по интереси , не само в часовете от учебната програма.

Начин на изпълнение - Проектът обхваща 40 ученици от начален и прогимназиален етап. Формирани 2 клуба с 2 преподавателя.

Традиция в   училище стана  отбелязването  и честване на големи християнски и народни празници - вълнуващи срещи и докосване  до  българския фолклор, традиции и обичаи в името на духовните християнски и национални ценности и възпитанието на подрастващите, израз на благородството и силата на българския дух: „Никулден”, „Ден на християнското семейство“, „Коледуване и Бъдни вечер“, „Бабин ден”,  „Баба Марта в детската градина”, „Лазаровен”, „Цветница“, „Великден“ и „Гергьовден“, „Да посрещнем пролетта“

С  децата от клуба ,,Песенен фолклор и обичаи“ работихме по темата : Български и ромски фолклор . Изучаване на български и ромски народни танци,хора  и обичаи . Интересът на децата беше много голям относно фолклора на ромите ..

Интересът на децата беше мотивиран от това, че всеки от тях постепенно придобива практически опит за работа в екип, развиват се индивидуалните способностите на всеки от тях. Запознават  се с богатството и красотата на ромския  и българския фолклор , разучават се  песни и хора . Постепенно се формира индивидуалното развитие на способностите на децата, формира се чувство на гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация.

С  децата от Клуб на артиста  заниманията  са организирани по глобална тема „Приказки“

-Вълшебни и легендарни приказки- Запознават се с приказки, разказват, рисуват представата си за добро и зло, научават особеностите на вълшебните приказки, рисуват моменти от приказката.

Резултат :

 • Достигнати са държавните образователни изисквания
  • Децата умеят да анализират и обобщават, да разбират общи принципи и зависимости. Съсредоточават се при изпълнение на задачи, като трудните ги стимулират. Умеят да водят разговор, да беседват и дискутират, да описват, разказват и преразказват.
 • Подбират и прилагат необходимите и подходящи знания, умения и способи за изпълнение на поставените задачи, за действие в природата и социалната среда.
 • Проявяват изявени музикални способности и такива, свързани с изобразително-творческата дейност, художественото слово, конструктивно техническите дейности.
 • Емоционално-личностни качества: децата са напълно самостоятелни, проявяват увереност в себе си, умеят да работят в екип, да взаимодейства с другите деца и с възрастните, умеят да вземат решения и да поемат отговорности. Имат вярна самооценка за успехите си, проявяват активност и инициативност.
  • Социално-поведенчески качества: децата имат представа за социално приемливо или неприемливо поведение, включват се в социални групировки, като действат по определен начин в съответствие с нормите в групата. Изслушват събеседника, изразяват мнение без да се притесняват, свързва постигането на целите и задачите с необходимите правила и ги изпълняват правилно.
 • Необходимо е прилагане на индивидуална работа към децата в риск и от ромския етнос, особено по български език.

Продължителност на дейността (месеци)16

Стойност 9 660.00