Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

Проект "Успех за теб"

       

Учебна 2023-2024 година

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Въпросници:

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ - 2и - 4и КЛАС

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ - 5и - 8и КЛАС

ТЕСТОВЕ:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-2 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-3 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-4 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-7 клас

МАТЕМАТИКА-5 клас

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

     ДОКУМЕНТИ:

Указания–Успех за теб_30.01.2024

Бланка

             ПРОЕКТ,,УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Стойността на проекта е 151 123 000 лв.
Проекта е с продължителност 60 месеца, не по-късно от 31.12.2027 г.
 
Специфични цели:
> Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
> Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
> Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
> Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.
 
Целевите групи по проекта са:
> Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;
> Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище;
> Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО;
> Специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.
 
Дейностите по проекта са:
      Дейност 1. „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие”
        Очаква се над 4500 педагогически специалисти и непедагогически персонал да бъдат включени в обучения за работа с деца и ученици от уязвими групи.
       Едно от обученията е за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания. Специални обучения ще има за прилагането на инструментариуми за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, за маркери при риск на деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици.
       Друго обучение ще има за използване на инструментариум за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им.
       Предвижда се и въвеждаща квалификация за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа, както и обучение на непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници).
       
       Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес”
        
Силвия Павлова - образователен медиатор 

       Дейност 3. ,Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование
      За стипендията могат да кандидатстват ученици от  I до VII клас с представен документ, който потвърждава класиране в национален или международен конкурс, олимпиада и състезание в периода след стартирането на проекта (27 януари 2023 г.)
       В рамките на всички дейности по проекта ще има възможност училищата да оборудват нови кабинети (до 9000 лева)  или да закупят допълнително оборудване (до 6000 лева) за работа с деца с таланти или със специални образователни потребности, както и за осигуряване на средства за работата на специалисти и др.

       Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.”
 

II срок на учебната 2023/2024 г.

  • По Чл. 40, ал. 1, т. 1 от Указанията – за ученици от I - IV клас по БЕЛ и математика:
  1. ООП Български език и литература 1 клас - 5 ученици

Ръководител – Мариела Йорданова – учител начален етап

  1. ООП Математика 1 клас – 5 ученици

Ръководител – Мариела Йорданова – учител начален етап

  1. ООП Български език и литература 2 клас – 5 ученици

Ръководител – Десислава Искренова – учител начален етап

  1. ООП Математика 2 клас – 5 ученици

Ръководител – Десислава Искренова – учител начален етап

  1. ООП Български език и литература 3 клас – 5 ученици

Ръководител – Искра Райчева – учител начален етап

  1. ООП Математика 4 клас – 5 ученици

Ръководител – Искра Райчева – учител начален етап

Начален етап – Брой групи:6

                             Брой ученици: 30

 

  • По Чл. 40, ал. 1, т. 2 от Указанията – за ученици от V - VII клас по БЕЛ, математика и природни науки:
  1. ООП Математика 5 клас – 5 ученици

Ръководител – Лиляна Минова – старши учител математика

  1. ООП Български език и литература 6 клас – 5 ученици

Ръководител – Светла Димитрова – учител български език и литература

Прогимназиален етап – Брой групи: 2

                             Брой ученици: 10

 
       Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа вучилищното образование“.