Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

Документи

Прикачени документи

Дневен режим I срок 2023 - 2024 г.
Седмично разписание I срок 2023 - 2024г.
Дневен режим II срок
Седмично разписание II срок
Седмично разписание I срок 2022-2023 г.
Дневен режим
Училищни учебни планове 2022-2023 година
План ПС 2022-2023
План БДП 2022-2023
Програма ГЦОУД 2022-2023
План за дейността на училището 2022-2023
Мерки за повишаване на качеството 2022-2023
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021/2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2021/2022 г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"21/22 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С.ДОБРОЛЕВО 21-22 Г.
ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 21-22г.
ПЛАН ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ 2021-2022 г.
ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРИРАНЕ НА ОТПАДНАЛИТЕ ОТ ОБР.СИСТЕМА 21-22 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА
ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 2021-2022
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021-2022 г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022 г.
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика 20/21
Мерки за повишаване качеството на обучение 20/21г
План за недопускане на безпричинни отсъствия от училище 20-21г