ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Документи

Прикачени документи

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 21-22г.
ПЛАН ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ 2021-2022 г.
ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРИРАНЕ НА ОТПАДНАЛИТЕ ОТ ОБР.СИСТЕМА 21-22 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА
ПЛАН БДП
ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2021-2022
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2021-2022
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 2021-2022
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2021-2022 г.
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021-2022 г.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022 г.
Програма за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците за учебната 20/21 г.
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика 20/21
Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище
Мерки за повишаване качеството на обучение 20/21г
План за недопускане на безпричинни отсъствия от училище 20-21г
Процедура за предоставяне на обща подкрепа
Училищен учебен план
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Правилник за ВТР
Вътрешни правила квалификационна дейност 20/21 г.
План за квалификационната дейност за учебната 20/21 г.
СТРАТЕГИЯ 2020-2024
ЗАПОВЕД ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НАСОКИ за работа в условията на COVID 19
Отчет ЗДОИ по чл.15
Училищен учебен план 19/20г.
седмично разписание I срок -19/20
График СФО 19-20 г.
Заповед Схема ,,Училищен плод " и ,,Училищно мляко"
график СФО
Дневен режим
Седмично разписание
уЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
График СФО
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Стратегия за развитие