ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Документи

Прикачени документи

Седмично разписание I срок 2022-2023 г.
Дневен режим
Училищни учебни планове 2022-2023 година
План ПС 2022-2023
План БДП 2022-2023
Програма ГЦОУД 2022-2023
Програма за превенция на тормоза и насилието в училище 2022-2023
План за дейността на училището 2022-2023
Мерки за повишаване на качеството 2022-2023
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ -II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
ДНЕВЕН РЕЖИМ 2021-2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021/2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2021/2022 г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"21/22 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"21/22 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С.ДОБРОЛЕВО 21-22 Г.
ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 21-22г.
ПЛАН ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ 2021-2022 г.
ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРИРАНЕ НА ОТПАДНАЛИТЕ ОТ ОБР.СИСТЕМА 21-22 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА
ПЛАН БДП
ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2021-2022
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 2021-2022
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2021-2022 г.
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021-2022 г.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022 г.
Програма за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците за учебната 20/21 г.
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика 20/21
Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище
Мерки за повишаване качеството на обучение 20/21г
План за недопускане на безпричинни отсъствия от училище 20-21г
Процедура за предоставяне на обща подкрепа
Училищен учебен план
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Вътрешни правила квалификационна дейност 20/21 г.
План за квалификационната дейност за учебната 20/21 г.
ЗАПОВЕД ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НАСОКИ за работа в условията на COVID 19
Отчет ЗДОИ по чл.15
Училищен учебен план 19/20г.
Заповед Схема ,,Училищен плод " и ,,Училищно мляко"
уЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Стратегия за развитие