ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Документи

ПРАВИЛНИК

  

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

  

                Приет на Общо събрание с Протокол № 3/07.09.2018 г.

                                                                                                                                                               

РАЗДЕЛ І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет на Правилника за вътрешния трудов ред

 

Чл. 1. (1) В Правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на труда в  Основно училище “Свети свети Кирил и Методий”с.Добролево, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на професиите и специалностите на работниците и служителите в него.

 

                 (2) В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират субективните трудови права и задължения на работодателя и на работниците и служителите, установени в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, колективния трудов договор и по отделните трудови отношения. Конкретните изисквания са определени в длъжностните характеристики на учителите, учителите в групите за целодневна организация на учебния ден, работниците и служителите.

 

Предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред

 

Чл. 2. (1) Целта на Правилника за вътрешния трудов ред е да се създаде такава форма на организация на труда в училището, която да гарантира постигането на много добри резултати в образователно-възпитателния процес и стриктно изпълнение на служебните задължения от учителите и служителите.

 

                 (2) Основното предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури сигурност и яснота между работодателя и работниците и служителите по отношение на условията на труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси.

 

Съответствие на Правилника за вътрешния трудов ред с КТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане

 

Чл. 3.  (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се издава от работодателя на основание чл.181 от Кодекса на труда.

 

                 (2) Правилникът за вътрешния трудов ред е в съответствие с Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и с действащия колективен трудов договор.

 

              (3) При изменение в разпоредбите на Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане или при сключване на нов, или при изменение  на действащия колективен трудов договор, които Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира, работодателят е длъжен в срок от 1 (един) месец  да внесе необходимите промени в него.

 

                  (4) В случай, че работодателят не внесе необходимите промени в Правилника за вътрешния трудов ред и не съгласува неговото съдържание с измененията в КТ, подзаконовите нормативни актове или колективния трудов договор, работниците и служителите имат право да откажат да изпълняват задълженията, които произтичат от незаконните текстове.

 

                   (5) В случай, че работодателят не внесе необходимите промени в Правилника за вътрешния трудов ред, се свиква общо събрание на работниците и служителите, на което в присъствието на работодателя или негов представител се обсъжда създалото се положение и се взима решение за реда и сроковете, в които работодателят ще внесе съответните промени или ще предложи нов правилник.

 

 

Ред за създаване и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред

 

Чл. 4. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред в училището се изработва и утвърждава от работодателя при спазване на процедурата, установена в чл.37 от Кодекса на труда.

 

        (2) Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

 

        (3) В съответствие с КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му работодателят или упълномощени от него лица могат за определен период   да отменят действието на Правилника за вътрешния трудов ред.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред във времето

 

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред по отношение на лицата

 

Чл. 5. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички работници и служители, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя в  ОУ.

 

                  (2) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени с Правилника за вътрешния трудов ред от момента, в който се запознаят с тях.

 

                   (3) Работодателят е длъжен да доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на всички служители и работници в срок от 5 работни дни от неговото приемане.

 

                   (4) В случай, че работодателят не доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на работниците или служителите, той няма право да изисква от тях да го спазват, нито да им налага санкции при неспазването му.

 

              (5) При постъпването на нови служители и работници работодателят задължително ги запознава с Правилника за вътрешния трудов ред. 

Чл. 6. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, които се намират на територията на училището.

 

                 (2) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които са командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на територията на училището. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на училището.

 

             (3) Длъжностното лице от административния персонал е длъжен да доведе Правилника за вътрешния трудов ред до тяхното знание.

 

                 (4) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които временно се намират на територията на училището. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на училището.

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред в училището

 

Чл. 7. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага на цялата територия на училището.

 

          (2) В училището по смисъла на Правилника за вътрешния трудов ред се включва голямата учебна сграда  и училищен двор.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

 

Трудов договор

 

Чл. 8. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудов договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

 

Чл. 9. Трудовите договори се сключват при условия и ред на КТ.

 

Чл. 10. Трудов договор се сключва между учителя/ работника /служителя и работодателя в писмена форма и се подписва от двете страни в два еднообразни екземпляра, единият от които остава в училището, а другият, заедно с копие на уведомителното писмо до НАП,  се връчва на учителя /работника / служителя.

 

Чл. 11. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

 

 1. Заявление - свободен текст;

 

 1. Европейски формат на CV;

 

 1. Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;

 

 1. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;

 

 1. Документ за стаж по специалността – за педагогически кадри; трудова книжка и/или препис-извлечение от трудова книжка;

 

 1. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 

 1. Медицинско свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

 

 1. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от 6 (шест) месеца от прекратяването на последния трудов договор;

 

Чл. 12. В  ОУ „Свети свети Кирил и Методий” се сключват :

 

 1. 1. Трудови договори по чл. 67, чл. 68 и чл.70 от КТ;

 

 1. Допълнителни споразумения по:

 

 1. чл.110 - с работещи в училището учители

 

 1. чл.111 - за работещи при друг работодател

 

 1. чл.114 - за работа до 5 дни месечно и не повече от 40 часа месечно

 

 1. чл.119 - за изменения на основния трудов договор

 

 1. Договори по ЗЗД – за изработка, за поръчка, за дарения и др. с физически и юридически лица

 

Чл. 13. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ в съответствие със специфичните изисквания и конкретните условия на училището, а при педагогическия персонал – и в съответствие с нормативните документи на МОН.

 

Чл. 14. С трудовия договор се определя мястото и характерът на изпълняваната работа,  трудовото възнаграждение, размерът на платения отпуск и други условия.

 

Чл. 15. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора на училището.

 

Чл. 16. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения:

 

 • Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ -

 

УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

 

 

 

Чл. 17. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Наредба  № 12/01.09.2016 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Чл. 18. (1) В  ОУ  с.Добролево  се назначават педагогически специалисти на длъжност:

 

 1. „учител“;

 

 1. „старши учител“;

 

 1. „главен учител“;

 

 1. учител в група при целодневна организация на учебния ден.

 

(2) Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител".

 

(3) Длъжността „старши учител" се заема от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността,

 

 1. заемат длъжността „учител";

 

 1. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити – 1, за всеки преминат период на атестиране;

 

 1. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;

 

 (4) Длъжността „главен учител" се заема от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" и професионална квалификация „учител", които:

 

 1. заемат длъжността „старши учител";

 

 1. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити – 1;

 

 1. имат придобита трета, втора или първа професионалноквалификационна степен;

 

 

(5) Директорът на институцията определя комисия, която:

 

 1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността „главен учител" или „главен възпитател";

 

 1. в началото на всяка учебна година предлага броя на длъжностите „главен учител" или „главен възпитател".

 

 1. Комисията предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител".

 

(6) Директорът на институцията:

 

 1. утвърждава критериите за подбор;

 

 1. въз основа на предложението по ал.5, т.2 и след анализ на възможностите на бюджета утвърждава броя на длъжностите „главен учител" или за съответната учебна година;

 

 1. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностно разписание на персонала;

 

 1. когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител", отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от определения брой места по т. 2, директорът организира процедура за подбор по критериите .

 

(6) Възнагражденията за длъжностите по ал. 1 и 2 се формират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на финансите и КТД.

 

(7) Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

 

Чл. 19. За педагогическите кадри не могат да се назначават лица, които:

 

 • са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 

 • са лишени от право да упражняват професията си;

 

 • страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

 

Чл. 20. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност. С одобрените кандидати се провежда интервю. Комисия, определена със заповед на директора на училището определя критериите, извършва подбор от явилите се кандидати и предлага на работодателя класираните от нея кандидати за назначаване.

 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ -

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Чл. 21. Назначаването на непедагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и ЗПУО.

 

Чл. 22. (1) Длъжностите от непедагогическия персонал се заемат от български граждани, придобили изискуемото, съобразно длъжностната характеристика образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

 

 (2) За заемане на длъжността „счетоводител“ е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно специално икономическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността.

 

(3) За заемане на длъжността „касиер“ е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно специално икономическо образование и най-малко 3 години стаж по специалността.

 

(4) За заемане на длъжността ЗАТС, е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно образование и поне 1 година професионален опит.

  

5) За заемане на длъжността „хигиенист“ е необходимо кандидатът да има най-малко основно образование, като няма изискване за придобит професионален опит.

 

(6) За заемане на длъжността „работник поддръжка“ е желателно кандидатът да има средно специално техническо или средно общо образование.

 

Чл. 23. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО на МОН в тридневен срок от овакантяването им.

 

Чл. 24. Обявата на директора трябва да съдържа:

 

 • точното наименование и адрес на училището;

 

 • свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета;

 

 • изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени в Наредба № 12 от 01.09.2016 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

 • изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл.213, ал. 5, ал.6 от ЗПУО;

 

 • началният и крайният срок за подаване на документите.

 

 

РАЗДЕЛ V

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Чл. 25. При извършване на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на Глава пета, раздел ІХ от КТ.

 

РАЗДЕЛ VІ

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл. 26. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

 

Чл. 27. Директорът на училището може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

 

Чл. 28. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.

 

Чл. 29. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО на МОН след съгласуване с финансиращия орган.

 

Чл. 30. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредбата за командировките в страната.

 

РАЗДЕЛ VІІ

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Задължения на работодателя

 

Чл. 31. Директорът на училището е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнание на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

 

 • работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

 

 • работно място и условия в съответствие с характера на работата;

 

 • здравословни и безопасни условия на труд;

 

 • кратка характеристика или описание на работата;

 

 • указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Чл. 32. Директорът на училищено е длъжен да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

 

Чл. 33. Директорът на училището е длъжен да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон:

 

 • аванс – до 15 число на всеки календарен месец

 

 • заплата – последният работен ден на всеки календарен месец;

 

Чл. 34. Директорът на училището е длъжен да създаде условия на учителите за повишаване на професионалната им квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

 

Чл. 35. Директорът на училището като орган на управление:

 

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 

 1. Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

 

 1. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 

 1. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

 

 1. Разпорежда се с бюджетните средства;

 

6.Сключва и прекратява трудови договори със заместник-директорите, учителите, служителите и работниците;

 

 1. Награждава и санкционира ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО и други нормативни документи в системата на училищното образование;

 

 1. Организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОС; 9. Подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, за завършен начален етап на основно образование, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

 

10.Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;

 

 1. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

 

12.Осигурява условия за здравно-профилактична дейност;

 

 1. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

 

Чл. 36. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.

 

Чл. 37. Директорът е длъжен да спазва Инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на служителите и учениците.

 

Чл. 38. Работодателят има следните права:

 

 1. да изисква от всеки работник/служител точно, добросъвестно и качествено да изпълнява

 

възложените му трудови задължения;

 

 1. да издава задължителни за работещите в ОУ указания и нареждания относно изпълнението на тяхната трудова функция;

 

 1. да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове в ОУ ,както и върху изпълнението на задължителните указания по т. 2;

 

 1. да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците/служителите имущество;

 

 1. да налага установените в текста на чл. 188 от Кодекса на труда дисциплинарни наказания;

 

 

Чл. 39.  Счетоводител- контролира дейността на ЧР, касиер, домакин

 

 1. осчетоводява стопанските операции в училището

 

 1. изготвя платежни документи и полага втори подпис върху тях

 

 1. контролира изготвянето на месечните ведомости за работните заплати на персонала

 

 1. изготвя ГД и сметките за изплатени суми

 

 1. изготвя месечни, тримесечни, годишни отчети и оборотни ведомости

 

 1. докладва на всяко тримесечие пред общо събрание изпълнението на бюджета

 

 1. изготвя съвместно с директора Вътрешните правила за работната заплата

 

 1. разработва съвместно с директора бюджета и щатното разписание;

 

 1. изготвя документите за обществените поръчки;

 

 1. изготвя справки към МОН, РУО

 

 1. участва в инвентаризацията на материалните активи

 

 1. заприходява активите на училището и контролира домакина при изписване на материалите от склада

 

Чл. 40. Педагогическият съветник на училището ръководи и подпомага методически работата на учителите по отношение на възпитателния процес. Има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите, с държавни и общински институции.

 

(1)Педагогическият съветник носи отговорност за:

 

 1. психичното развитие и здраве на учениците и педагогическия екип на училището;

 

 1. своевременното решаване на възникнали конфликти учители – ученици и учители-родители-ученици;

 

 1. навреме подава до директора информация за психологическото състояние на ученици и учители;

 

 1. поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща дейността на педагогическия съветник;

 

 1. запазване на професионалната тайна;

 

 1. ефективното провеждане на индивидуалните и групови консултации;

 

     7.точно и в срок изпълнение на поставените задачи;

 

(2) Педагогическият съветник има право да:

 

 1. да посещава уроци, съвети, съвещания и др. с цел получаване на информация и впечатления за отделните ученици, класове и учители;

 

 1. да се запознава с учебната и училищна документация;

 

 1. да провежда индивидуални и групови психологически изследвания и въздействия в учебно и извънучебно време;

 

 1. да информира, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова информация;

 

 1. да води курсове, факултативни и други групи с ученици, учители, родители;

 

 1. да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия;

 

 1. да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява;

 

 1. да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.

 

(3) Педагогическият съветник е длъжен да:  

 

 1. Проучва и подпомага:

 

психичното развитие и здраве на учениците в училище;

образователния и професионалния избор на учениците;

адаптирането на учениците към училищния живот;

 

 1. Осъществява диагностична дейност както следва:

 

на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици;

затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на учениците;

идентифициране на надарените ученици, както и на ученици със специфични образователни потребности;

за подпомагане на училищното и професионалното ориентиране и насочване на учениците.

 

 1. Извършва индивидуална и групова консултативна дейност на:

 

ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;

учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците и колегите им;

родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство.

 

 1. Осъществява обучения за:

 

развитие на социални умения и правене на социални избори;

решаване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение – ограничаване на злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение и др.;

изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие.

 

 1. Консултира училищното ръководство и учителите по отношение на:

 

разработване на училищни правилници, програми и проекти;

училищния климат;

решаване на проблеми на училищното развитие.

 

 1. Посредничи при взаимодействия при решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

 

 1. Да спазва професионалната етика.

 

 1. Да спазва професионалната тайна.

 

 1. Да зачита и защитава личното достойнство на учителите и учениците.

 

 1. Като член на педагогически съвет консултира училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

 1. Да поддържа контакти с общински структури, консултантски центрове и др.

 

 1. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ

 

 1. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.

 

 1. При необходимост е на разположение и в извънработно време.

 

 1. Поддържа приличен външния си вид.

 

 1. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността.

 

 1. Повишава професионалната си квалификация.

 

  Чл. 41. Касиерът - счетоводителя

 

  (1)   отговаря за:

 

 1. приемане, предаване, отчитане на парични средства и документи и съхраняването им в касата;

 

 1. изготвяне на ведомости за трудови възнаграждения;

 

 1. изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата;

 

 1. 4. завежда касата на училището. Извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи;

 

 1. води касовата книга по форма и ред, установени с нормативните актове, сверява наличните парични суми и ценни книжа с касовия остатък;

 

 1. ежемесечно занулява касовата наличност на паричните суми и приключва касовата отчетност;

 

 1. 8. оформя по установения ред документите, паричните средства в банката за изплащане на работните заплати, допълнителни плащания, командировъчни и други разходи;

 

 1. 9. познава нормативните документи за водене на касови операции, първична касова и банкова документация:

 

 • реда за приемане, съхранение и отпускане на парични средства;

 

 • реда и начина за съставяне на ведомости за изплащане на трудови възнаграждения;

 

 • водене на касовата книга и съставяне на касовата отчетност;

 

 • реда и начина за даване на справки, удостоверения и служебни бележки.

 

 1. познава в детайли софтуерния продукт, с който работи;

 

 1. спазва приетите училищни правила за класифициране на счетоводните документи и регистри;

 

Чл. 42.  Домакин.

 

            Домакинът е подчинен на зам.-директора по АСД, счетоводителя и директора на училището и отговаря за:

 

 1. снабдяване, съхраняване и ползване на стоково-материални ценности, инвентар и задължителната училищна документация;

 

 1. изправността на системите за осветление, отопление и вентилация в сградата на училището – класни стаи, физкултурен салон, административни помещения;

 

 1. ежедневната хигиена и здравословните условия на обучение и труд в училище;

 

 1. прави предложения за бързо отстраняване на аварии;

 

 1. систематизира документите в училищния архив и склад;

 

 1. сигнализира директора за действия, които застрашават сигурността и здравето на ученици и учители;

 

 1. изпълнява всички разпоредби на ППО и СРИОКОЗ като води санитарно-хигиенен журнал на училището;

 

 1. осигурява заключването на вратите и достъпа при необходимост по установен ред;

 

 1. следи за поддържането на хигиената на училищната сграда;

 

 1. организира дейността на хигиенистките и работника поддръжка;

 

 1. изпълнява изискванията, произтичащи от нормативните документи и стандарти за снабдяването, съхраняването и изразходването на стоки, материали и ценности, счетоводната отчетност в раздел „приемане, заприходяване и раздаване на стоки, материали и ценности”;

 

 1. отговаря за правилното съхранение на учебниците;

 

 1. изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Директора и при необходимост да бъде на разположение на работодателя и в извънработно време.

 

Задължения на работниците и служителите

 

Учители

 

Чл. 43. Учителят е длъжен да предоставя на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция – обучение и възпитание на учениците.

 

Чл. 44. Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява всички законосъобразни изисквания на директора на училището.

 

Чл. 45. Учителят е длъжен да изпълнява работата и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва училищните правилници.

 

(1) Учителят има право да:

 

 1. да заема една от длъжностите:

 

 • учител

 

 • старши учител

 

 • главен учител

 

 1. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

 

 1. да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на предучилищното и училищно образование;

 

 1. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, от РУО, МОН;

 

 1. да участва в определяне на стратегията на училището, при разработването на училищния учебен план и другите планове на училището и организиране на дейности извън учебния план;

 

 1. да избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература и други;

 

 1. да прилага педагогически идеи, концепции, методи, технологии и средства на обучение;

 

 1. да избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия;

 

 1. да получава информация относно състоянието на училищните дела;

 

 1. да получава защита по КТ.

 

Чл. 46. Учителят няма право да:

 

 1. Да споделя с ученици, родители/настойници и граждани въпросите и проблемите, които се разискват на заседанията на ПС и на други заседания и съвещания.

 

 1. Да дава информация на външни за училището лица и институции без разрешение на административното ръководство.

 

 1. Да взема часове извън предвиден