ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Документи

Прикачени документи

Дневен режим II срок
Седмично разписание II срок
Дневен режим II срок
Седмично разписание II срок
Дневен режим II срок
Седмично разписание II срок
Седмично разписание I срок 2022-2023 г.
Дневен режим
Училищни учебни планове 2022-2023 година
План ПС 2022-2023
План БДП 2022-2023
Програма ГЦОУД 2022-2023
Програма за превенция на тормоза и насилието в училище 2022-2023
План за дейността на училището 2022-2023
Мерки за повишаване на качеството 2022-2023
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ -II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
ДНЕВЕН РЕЖИМ 2021-2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021/2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2021/2022 г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"21/22 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"21/22 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С.ДОБРОЛЕВО 21-22 Г.
ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 21-22г.
ПЛАН ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ 2021-2022 г.
ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРИРАНЕ НА ОТПАДНАЛИТЕ ОТ ОБР.СИСТЕМА 21-22 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА
ПЛАН БДП
ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2021-2022
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 2021-2022
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2021-2022 г.
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021-2022 г.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022 г.
Програма за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците за учебната 20/21 г.
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика 20/21
Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище
Мерки за повишаване качеството на обучение 20/21г
План за недопускане на безпричинни отсъствия от училище 20-21г
Процедура за предоставяне на обща подкрепа
Училищен учебен план
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Вътрешни правила квалификационна дейност 20/21 г.
План за квалификационната дейност за учебната 20/21 г.
ЗАПОВЕД ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НАСОКИ за работа в условията на COVID 19
Отчет ЗДОИ по чл.15
Училищен учебен план 19/20г.
Заповед Схема ,,Училищен плод " и ,,Училищно мляко"
уЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Стратегия за развитие