Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

Документи

Прикачени документи

Квалификационна дейност 2023-2024 г.
Квалификационна дейност 2023-2024 г.
Дневен режим II срок 2023-2024 г.
Седмично разписание II срок 2023-2024 г.
Дневен режим II срок 2023-2024 г.
Седмично разписание II срок 2023-2024 г.
Етичен кодекс 2023-2024 г.
Правилник БУВОТ
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2023-2024 г.
Стратегия за развитие 2023-2027 г.
График за консултации по учебни предмети и допълнителни консултации на учителите през първи учебен срок на 2023-2024 г.
График за контролни и класни работи през първи учебен срок на учебната 2023-2024 година
Правилник за дейността на училището 2023-2024 г.
Училищен учебен план 2023 - 2024г.
Правилник за Вътрешния трудов ред 2023 - 2024 г.
Дневен режим I срок 2023 - 2024 г.
Седмично разписание I срок 2023 - 2024г.
План ПС 2022-2023
План БДП 2022-2023
Програма ГЦОУД 2022-2023
План за дейността на училището 2022-2023
Мерки за повишаване на качеството 2022-2023
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА