ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на свободни,морални и инициативни личности с ярко изразено

гражданско съзнание и поведение,уважаващи законите,правата на другите,

техния език,религия и култура.Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ,,Свети свети Кирил и Методий"с.Добролево като съвременно и конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена образователна подготовка на ученици от I до VII  клас, гарантираща продължаване на образованието им.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум,обособяването му като екип от високо отговорни личности,проявяващи толерантност,загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности,придобиване на широка обща култура,развитие на физическия,индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.