Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено

гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите,

техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" с. Добролево като съвременно и конкурентноспособно училище, чрез осигуряване на качествена образователна подготовка на ученици от I до VII  клас, гарантираща продължаване на образованието им.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия състав, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал, чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.