Facebook

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Основно училище в село Добролево

 

В Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" се обучават в една смяна ученици от I до VII клас, които са разпределени в 6 паралелки. 

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" е единствено в село Добролево. 

В учебното заведение се предлага и извършва качествено и достъпно образование. 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия състав; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.


В училището е създадено ателие Спектър с цел създаване на толерантност, разбирателство и взаимно уважение чрез опазване на културното многообразие в живота на ромите и на българите в село Добролево.

 Мисията на училището е насочена към изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.


Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Актуални новини